Toezicht

Het toezicht op woonmaatschappij IJzer & Zee gebeurt door het Agentschap Inspectie RWO. Dit agentschap waakt erover dat Woonmaatschappij IJzer & Zee handelt conform de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur. Met behulp van haar toezichthouders ziet zij toe op de werking en activiteiten en meer in het bijzonder, op de toewijzing van huur- en koopwoningen.

Contact

Agentschap Inspectie RWO
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 BRUSSEL

T 02 553 22 00
F 02 553 22 35
M toezicht@rwo.vlaanderen.be