Directiecomité

Samenstelling

De leden van het Directiecomité van Woonmaatschappij IJzer & Zee worden voorgedragen door de Raad van Bestuur
Het Directiecomité van Woonmaatschappij IJzer & Zee vergadert ongeveer 11 maal per jaar en bestaat uit 8 leden
Het Directiecomité is als volgt samengesteld:

 

 

TitelNaamVoornaamAfgevaardigde
VoorzitterVerheggeFransAfgevaardigde voor de gemeente Koksijde
1ste OndervoorzitterLefevreFransVertegenwoordiger voor de stad Nieuwpoort
2de OndervoorzitterBel JonasAfgevaardigde voor de stad Veurne
LidLeenknechtElsAfgevaardigde voor de stad Diksmuide
LidVansteenkisteAnnAfgevaardigde voor de gemeente Houthulst
DirecteurDeconinckCharlesWoonmaatschappij IJzer & Zee
DirecteurVerbruggePatrickWoonmaatschappij IJzer & Zee

 

Duur mandaat

Het mandaat van de leden van het Directiecomité van Woonmaatschappij IJzer & Zee duurt één legislatuur of 6 jaar.

Opdracht

De Raad van Bestuur van Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft de volgende taken doorgegeven aan het Directiecomité:

 • alle handelingen die nodig zijn om het dagelijks beheer van een SHM waar te maken;
 • het toepassen van het decretaal recht van voorkoop; het al dan niet toepassen van het recht van wederinkoop of contractueel recht van voorkoop;
 • het bepalen van de meest geschikte kandidaat (conform de door de Raad van Bestuur vastgelegde werving- en selectieprocedure) bij de invulling van een vacature;
 • het aanwerven en ontslaan van personeel, uitgezonderd de directie;
 • de toewijzingen van sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels, waarbij het Directiecomité periodiek verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur over de wijze waarop hij van zijn bevoegdheid heeft gebruikgemaakt;
 • alle maatregelen die nodig of nuttig zijn om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur uit te voeren;
 • bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen;
 • de voorbereiding van de agenda van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, evenals de samenstelling van de te behandelen dossiers.
 • de aankoop van alle roerende goederen in het kader van het onderhoud en het herstel van het patrimonium voor bedragen waarvoor volgens de wet op de overheidsopdrachten een onderhandelingsprocedure moet gevoerd worden.
 • het voeren van onderhandelingsprocedures volgens de wet op de overheidsopdrachten, met inbegrip van het goedkeuren van de eraan gerelateerde bestekken en het toewijzen van deze opdrachten, mits de goed te keuren uitgave voor bedragen waarvoor volgens de wet op de overheidsopdrachten een onderhandelingsprocedure moet gevoerd worden.
 • het opmaken van een en globale financiële planning die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
 • de evaluatie van het dagelijks bestuur uitgevoerd door de voorzitter en de directie.
 • de voorbereiding, budgettering, infrastructuur, uitwerking en uitvoering van (rechts)handelingen die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op de hierna vermelde materies: fusies, overnames, investeringen; onderzoek en productontwikkeling; distributie, aankoop en productie; marketing en verkoop; logistiek; informatica; boekhoudkundige, administratieve en financiële aangelegenheden; thesauriebeheer; toezicht op en controle van de directie; juridische aangelegenheden; verzekeringen; human resources; fiscale en subsidie- aangelegenheden; intellectuele eigendom, voor zover deze bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid bepaald door de Raad van Bestuur en niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur in overeenstemming met de statuten en de wet op de vennootschappen
 • Het uitoefenen van andere bevoegdheden en taken die de Raad van Bestuur, in specifieke gevallen, aan het Directiecomité toevertrouwt;