Plichten

Sociale Koopwoningen

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Wederinkoop

Woonmaatschappij IJzer & Zee kan ervoor kiezen om jouw woning weder in te kopen. In dat geval koopt zij jouw woning terug. De prijs die de sociale huisvestingsmaatschappij je moet betalen is gelijk aan de som van:

  • De geïndexeerde verkoopprijs. De oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop worden dus geïndexeerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.
  • De gemaakte kosten van de koop, zoals de aktekosten, BTW, …
  • De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover die niet werden uitgevoerd in strijd met de regelgeving.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.

Sociale kavels

Als koper van een sociale kavel heb je 3 verplichtingen:

  • Een bouwverplichting
  • Een bewoningsplicht
  • Het naleven van de bouwvolumenormen
Bouwverplichting

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. 

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Bewoningsplicht

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van je erfgenamen, net zoals bij sociale koopwoningen, de verplichtingen verder naleven. 

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Naleven bouwvolumenormen

Je moet de volumenormen van de op te richten woning naleven. Het volume van de op te richten woning mag niet meer bedragen dan 550 m³ in het geval van een sociale kavel en niet meer dan 650 m³ in het geval van een middelgrote kavel. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de 3e persoon ten laste. Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

Je bezorgt een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en van het bijhorende dossier aan Woonmaatschappij IJzer & Zee. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 2 maanden na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. Uit deze documenten moet blijken dat de volumenormen zijn nageleefd.

Je betaalt aan de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding, als je deze verplichting niet naleeft.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.